Пространствени данни ( INSPIRE )

Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE

1_logo_ins.pngДиректива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) влиза в сила на 15-ти май 2007 г.

Директивата INSPIRE цели създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европа в подкрепа на екологичните политики на Общността и политиките и дейностите, които могат да окажат въздействие върху околната среда.

INSPIRE се основава на инфраструктури за пространствена информация, установени и управлявани от държавите-членки на Европейския съюз. Директивата се отнася за 34 теми на пространствени данни, необходими за опазване на околната среда, с основни компоненти, описани чрез технически правила за прилагане.

Законът за достъп до пространствени данни транспонира Директивата INSPIRE в националното ни законодателство.

 

  • Портал INSPIRE