Полезни връзки

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
http://www.mtitc.government.bg

Информационна система за правна информация на Министерски Съвет (PRIS):
http://www.pris.government.bg

Портал за обществени консултации:
http://www.strategy.bg
  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE