Конкурси за държавни служители Абонамент за RSS

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Главен експерт в отдел „Реакция при инциденти и уязвимости в МИС“, дирекция „Мрежова и информационна сигурност”към Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

17 юни 2016

Въз основа на преценката си, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, конкурсната комисия реши: а/ Допуска до участие в конкурса кандидатите: Атанас...

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” обявява конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Реакция при инциденти и уязвимости в МИС“, дирекция „Мрежова и информационна сигурност”

31 май 2016

1. Област на дейност: Дейности свързани с управление/разрешаване на инциденти засягащи уеб сайтове, портали и бази данни, както и управление на свързаните с тях уязвимости и артефакти. Дейности свързани с оказване на съдействие...

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността младши експерт звено „Регионално осигуряване“, отдел „Регионална поддръжка на електронната съобщителна инфраструктура –Мизия“, дирекция ЕСМИС Дунав“ гр. Велико Търново

19 май 2016

Въз основа на преценката си, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, конкурсната комисия реши: а/ Допуска до участие в конкурса кандидата: Габриела...

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Старши диспечер СОСП „Ботевград 2“ , отдел „Регионална поддръжка на електронната съобщителна инфраструктура – Стара планина“, дирекция „ЕСМИС Сердика“ гр. Ботевград

19 май 2016

Въз основа на преценката си, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, конкурсната комисия реши: а/ Допуска до участие в конкурса кандидатите: Мариян...

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Старши инженер „Инженерно технически системи“ СОСП „Ботевград 2“

19 май 2016

Въз основа на преценката си, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, конкурсната комисия реши: а/ Допуска до участие в конкурса кандидатите: Мариян...

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” /ИА ЕСМИС/ обявява конкурс за длъжността Старши диспечер, СОСП „Ботевград 2“, отдел „Регионална поддръжка на електронната съобщителна инфраструктура – Стара планина“, дирекция „ЕСМИС Сердика“

03 май 2016

1. Област на дейност: Дейности, свързани с експлоатацията на инженерно – техническите системи в СОСП Ботевград 2 и контрол на тяхната готовност за използване по предназначение в съответствие с изискванията на нормативните...

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” /ИА ЕСМИС/ обявява конкурс за длъжността Старши инженер ИТС, СОСП „Ботевград 2“, отдел „Регионална поддръжка на електронната съобщителна инфраструктура – Стара планина“, дирекция „ЕСМИС Сердика“

03 май 2016

1. Област на дейност: Дейности, свързани с експлоатация и поддържане на инженерно – техническите системи ИТС в СОСП. 2. Минимални и специфични изисквания за длъжността: 2.1. Образователно-квалификационна степен –...

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” обявява конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Регионална поддръжка на електронната съобщителна инфраструктура - Мизия“, дирекция „Електронна съобщителна мрежа и информационни системи - Дунав”, гр. Велико Търново

03 май 2016

1. Област на дейност: Дейности свързани с техническото подпомагане на оперативната и административна дейност на структурните звена в дирекцията, във връзка с осигуряване на материално техническата база, планиране и разходване на финансови...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в интервюто за длъжността Началник отдел в отдел „Обществени поръчки“ , дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки” към Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи

04 февруари 2016

№ Име, презиме и фамилия на кандидата допуска се/ не се допуска 1. Георги Георгиев Грудев допуска се Интервюто с допуснатият до него кандидат ще се проведе на 04.02.2016 г. в 15.00 ч. в сградата на ИА ЕСМИС, ул...

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Началник отдел в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки” към Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

21 януари 2016

Въз основа на преценката си, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, конкурсната комисия реши: а/ Допуска до участие в конкурса кандидатите: Боряна Кирилова Петкова Георги...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в интервюто за длъжността Младши експерт в отдел „Реакция при инциденти и уязвимости в МИС“ дирекция „Мрежова и информационна сигурност”

14 януари 2016

№ Име, презиме и фамилия на кандидата допуска се/ не се допуска 1. Красимир Христов Етов не се допуска Дата: 14.01.2016 г. Васил Грънчаров Председател на конкурсната...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в интервюто за длъжността Младши експерт (юрисконсулт) в отдел „Координация на дейности в МИС“ , дирекция „Мрежова и информационна сигурност”

12 януари 2016

№ Име, презиме и фамилия на кандидата допуска се/ не се допуска 1. Виктория Наскова Пенева не се допуска 2. Глория Валериева Пекова не се допуска 3. Мариана Бориславова Банчева не се...

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” /ИА ЕСМИС/ обявява конкурс за длъжността Началник отдел „Обществени поръчки” към Дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки”

05 януари 2016

1. Област на дейност: Дейности, свързани с планиране, подготовка и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП и вътрешно- нормативните правила в ИА ЕСМИС. 2. Минимални и...

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността младши експерт в отдел „Реакция при инциденти и уязвимости в МИС“, дирекция „Мрежова и информационна сигурност”към Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

16 декември 2015

Въз основа на преценката си, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, конкурсната комисия реши: а/ Допуска до участие в конкурса кандидатите: Красимир Христов...

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността младши експерт (юрисконсулт) в отдел „Координация на дейности в МИС, дирекция „Мрежова и информационна сигурност” към Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

14 декември 2015

Въз основа на преценката си, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, конкурсната комисия реши: а/ Допуска до участие в конкурса кандидатите: Мариана...
   1234 > >>  
  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE