Archives

Smart SDI

The SmartSDI information system was developed in conjunction with a project of the former State Agency for Information Technology and Communications under the Operational Programme Administrative Capacity "Creating organizational and technological preconditions for operational compatibility of geoinformation systems and geo-spatial data in the public administration of the Republic of Bulgaria".

The SmartSDI system allows collection of information (metadata) for existing structures of geo-spatial data and services in the public administration and and for their respective administrators as required by the 2007/02/EO Directive of the European Parliament and the Council of Europe to establish an infrastructure of spatial information in the European community from 14 Mar 2007 (INSPIRE) and the adopted Regulation № 1205/2008 of the Commission from 03 Dec 2008 on the implementation of the Directive. The system provides an opportunity for intelligent search and browsing of the set of metadata entries.

Web sitehttp://ssdi.isy-dc.com/SmartSDI/index.action

SMART SDI


Bulgarian Spatial Data Infrastructure (SDI)

Architecture European Geo-portal

XXII INTERNATIONAL SYMPOSIUM MODERN 

TECHNOLOGY, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN GEODESY AND RELATED FIELDS MONITORING AND DEVELOPMENT OF SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE ELEMENTS 08-09 NOVEMBER 2012 Sofia ppt.gifPresentation_08Nov2012_Eng.ppt (1,76 MB)

Презентация на тема: „СЕМИНАР „НОВИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ",  гр. Пловдив, 30 септември, 2011 г. - ЗДПД - INSPIRE ПРИЛАГАНЕ И РАЗВИТИЕ” - ppt.gifZDPD_30_9_11.ppt (1,75 MB)

Презентация на тема: „Семинар „Хармонизиране на геопространствените данни и информация в планирането и устройството на територията“ София, 15 юни, 2011 г. - ПРИЛАГАНЕ НА ДИРЕКТИВАТА INSPIRE В БЪЛГАРИЯ” - ppt.gifZDPD_15.6.11_.ppt (1,95 MB)

Презентация на тема: „МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР - Реализация и перспективи за младите геодезисти в България и Европа София, 20 април, 2011 г.” - 

ppt.gifINSPIRE_NTC_20_04_2011.ppt (1,82 MB) 

Презентация на тема: ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ въвеждащ ДИРЕКТИВА 2007/02/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност /INSPIRE/ Обн. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г. - ppt.gifZDPD_Direktiva_28_09_2010.ppt (1,49 MB)

Презентация на тема: „XX Международен симпозиум - Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области, 23 – 24 септември, 2010 г. к.к. Албена, Варна” - ppt.gifAlbena_24_09_2010_BG.ppt (953 KB) ppt.gifPresentation_Albena_FINAL.ppt (878,5 KB)

Презентация на тема: Изграждане на оперативен капацитет за превенция на риск от природни бедствия по програма ГМОСС / Глобален мониторинг за околна среда и сигурност / София, 25-26 март, 2010 г.rar.gifGMES_2010.rar (117,56 MB)

Презентация на тема: „Закон за достъп до пространствени данни” - ppt.gifZDPD_Direktiva_03_06_2009.ppt (1,42 MB)

Презентация на тема: ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ въвеждащ ДИРЕКТИВА 2007/02/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност /INSPIRE/ - ppt.gifZDPD_Direktiva.ppt (1,08 MB)

_______________________________________________________________________________________

News

  • INSPIRE geoportal