Статут на Звено за вътрешен одит

15 януари 2016

Настоящият статут има за цел да представи обхвата, отговорностите и позицията на вътрешния одит на служителите в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, за да получат разбиране на дейността и ролята на...
  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE