Проект "Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление"

                   

          

Проектът  „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“, по оперативна програма „Добро Управление“, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление” се изпълнява съгласно Договор № BG055FOP001-1.001-C01/19.01.2016г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG05SFOP001-1.001

Бенефициент Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“

Общата цел на настоящия проект е извършване на инвентаризация и анализ (одит) на ИКТ ресурсите на централните, областните и общинските администрации за структуриране на информация и данни в подкрепа на изпълнението на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г.

doc.gifРЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА 

Обща стойност на проекта 2 025 140,00 лв.

Срок за изпълнение на проекта -14 месеца

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE