Обществени поръчки по реда на ЗОП

Номер в профила на купувача: 45
Дата на публикуване: 11.04.2016
Последна промяна: 21.02.2017
открита процедура | Номер в РОП: 01118-2016-0004 | Статус: Възложена

„Доставка на материали и компоненти за нуждите на ИА ЕСМИС“, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставки на съобщителни кабели със съоръжения и материали към тях за кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на силови кабели, електроапаратура и електроматериали за напрежения до и над 1000 V за поддръжка електрозахранването на ЕЕСМ и обектите със специално предназначение“ ;Обособена позиция № 3 – „Доставка на строителни материали за поддръжка на сградния фонд и обектите със специално предназначение“. 

25.05.2016 17:00
16.05.2016 17:00
26.05.2016 14:00
Доставки

Документи