С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността младши експерт в отдел „Реакция при инциденти и уязвимости в МИС“, дирекция „Мрежова и информационна сигурност”към Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

16 декември 2015

Въз основа на преценката си, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, конкурсната  комисия реши:

 а/ Допуска до участие в конкурса кандидатите:

                Красимир Христов Етов

                Валентин Иванов Чилов

б/ Не се допускат до участие в конкурса кандидатите:

                 Йордан Върбанов Йорданов     

     Основание за недопускане:  Чл.20 ал.2 от НПКДСл. Кандидатът не е представил валидно  копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.

            Допуснатите кандидати трябва да се явят на  14.01.2016 г. в 10.00 ч. в  гр. София, сградата на ИА ЕСМИС, ул. „Гурко” № 6 за провеждане на конкурса чрез решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на ИА ЕСМИС и с професионалната област на длъжността.      

         Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 14.01.2016 г. в 15.00 ч. на същото място.

 

Васил Грънчаров

Председател на конкурсната комисия

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE