ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” /ИА ЕСМИС/ обявява конкурс за длъжността Началник отдел „Обществени поръчки” към Дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки”

05 януари 2016

1. Област на дейност:             

Дейности, свързани с планиране, подготовка и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП и вътрешно- нормативните правила в ИА ЕСМИС.

2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

2.1. Образователно-квалификационна степен – висше магистър;

2.2. Специалност – право с придобита юридическа правоспособност;

2.3. Професионален опит – минимум 4 години юридически стаж и опит  в областта на планирането, подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки или ІII младши ранг, придобит като държавен служител;

2.4. Компютърни умения – MS Office и работа с Internet;

2.5. Владеенето на английски език, или друг чужд език ще се счита за предимство;

3. Размер на основната заплата, определена за длъжността – от 430 лв. до 1250 лв.

4. Конкурсът ще се проведе чрез:

4.1. Писмена разработка на тематика, свързана с: „Дейности по организиране и законосъобразно провеждане на процедури за обществени поръчки в ИА ЕСМИС ”.

4.2.   Интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурса:

5.1. Заявление за участие в конкурса по образец (приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

5.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

5.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен,  удостоверение за придобита юридическа правоспособност, допълнителна квалификация, чуждоезиковите и компютърни умения;

5.4. Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит или ранг, придобит като държавен служител.

 

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на ИА ЕСМИС на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло на входа на ИА ЕСМИС в сградата на ул. „Гурко” № 6 и на електронната страница на агенцията: www.еsmis.government.bg

 

Краен срок за подаване на документи:   15 януари 2016 г.

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE