С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Началник отдел в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки” към Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

21 януари 2016

Въз основа на преценката си, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, конкурсната  комисия реши:

а/ Допуска до участие в конкурса кандидатите:

Боряна Кирилова Петкова

Георги Георгиев Грудев

Николай Андонов Андонов

 

б/ Не се допускат до участие в конкурса кандидатите:

няма

 

            Допуснатите кандидати трябва да се явят на  04.02.2016 г. в 10.00 ч. в  гр. София, сградата на ИА ЕСМИС, ул. „Гурко” № 6 за провеждане на конкурса чрез писмена разработка на тематика, свързана с:

„Дейности по организиране и законосъобразно провеждане на процедури за обществени поръчки в ИА ЕСМИС“

         Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на  04.02.2016 г. от 14.30 ч. на същото място.

 

Петър Куманов

Председател на конкурсната комисия

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE