ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” /ИА ЕСМИС/ обявява конкурс за длъжността Старши инженер ИТС, СОСП „Ботевград 2“, отдел „Регионална поддръжка на електронната съобщителна инфраструктура – Стара планина“, дирекция „ЕСМИС Сердика“

03 май 2016

1. Област на дейност:             

Дейности, свързани с експлоатация и поддържане на инженерно – техническите системи ИТС в СОСП.

2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

2.1. Образователно-квалификационна степен – висше бакалавър;

2.2. Предпочитано образование – техническо;

2.3. Професионален опит – минимум 3 години в областта на електрически инсталации и оборудване, системи за отопление, вентилация и климатизация или ІV младши ранг, придобит като държавен служител;

2.4. Длъжността изисква работа с документи съдържащи класифицирана информация.

3. Размер на основната заплата, определена за длъжността – от 420 лв. до 850 лв.

4. Конкурсът ще се проведе чрез:

4.1. Писмена разработка на тематика, свързана с: „Изграждане, експлоатация и поддръжка на електронно съобщителната  инфраструктура на територията на дирекцията, осигуряване надеждно функциониране на инженерно техническите системи в съобщителните обекти със специално предназначение в нормални условия и при кризи от различен характер“;

4.2.   Интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурса:

5.1. Заявление за участие в конкурса по образец (приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

5.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

5.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, компютърни умения;

5.4. Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит или ранг, придобит като държавен служител.

 

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на ИА ЕСМИС на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло на входа на ИА ЕСМИС в сградата на ул. „Гурко” № 6 и на електронната страница на агенцията: www.еsmis.government.bg .

 

Краен срок за подаване на документи:   13 май 2016 г.

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE