ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” обявява конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Регионална поддръжка на електронната съобщителна инфраструктура - Мизия“, дирекция „Електронна съобщителна мрежа и информационни системи - Дунав”, гр. Велико Търново

03 май 2016

1. Област на дейност:

       Дейности свързани с техническото подпомагане на оперативната и административна дейност на структурните звена в дирекцията, във връзка с осигуряване на материално техническата база, планиране и разходване на финансови средства и материални активи, получаване, регистриране, архивиране на документи съдържащи класифицирана информация.

2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

2.1. Образователно-квалификационна степен – висше професионален бакалавър по...;

2.3. Професионален опит – не се изисква, придобит ранг като държавен  служител –

       V младши ако има такъв;                       

2.4.  Компютърни умения – Microsoft Office, работа с Internet;

2.5. Длъжността изисква работа с документи съдържащи класифицирана  

       информация.

3.    Размер на основната заплата, определена за длъжността – от 420 до 680 лв.

4.    Конкурсът ще се проведе чрез:

4.1. Писменна разработка на тематика свързана с:

       „Организиране и координиране на техническите, технологични и административни параметри и процеси по експлоатацията на електронно съобщителната мрежа, свързани със сигурността и отбраната на страната в мирно време и при кризи от различен характер в съответствие с нормативната уредба на Закона за класифицирана информация.

4.2.  Интервю.

5.     Необходими документи за участие в конкурса:

5.1. Заявление за участие в конкурса по образец (приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители).

5.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

5.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, компютърни умения  и др.;

5.4. Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит или ранг придобит като  държавен служител,  ако има такива;

        Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на ИА ЕСМИС на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6.

 

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло на входа на ИА ЕСМИС  в сградата на ул. „Гурко” № 6 и на електронната страница на агенцията: www.еsmis.government.bg.

 

Краен срок за подаване на документи:   13.05.2016 г.

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE