С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Старши диспечер СОСП „Ботевград 2“ , отдел „Регионална поддръжка на електронната съобщителна инфраструктура – Стара планина“, дирекция „ЕСМИС Сердика“ гр. Ботевград

19 май 2016

Въз основа на преценката си, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, конкурсната  комисия реши:

           а/ Допуска до участие в конкурса кандидатите:

                Мариян Иванов Маринов

                Марияна Гетова Иванова              

б/ Не се допускат до участие в конкурса кандидатите:

                 няма        

               Допуснатите кандидати трябва да се явят на  02.06.2016 г. в 13.00 ч. в гр. Ботевград, вилна зона „Зелин“, административна сграда на ИА ЕСМИС, дирекция „ЕСМИС Сердика“ за провеждане на конкурса чрез писмена разработка на тематика, свързана с:

            „Изграждане, експлоатация и поддръжка на електронно съобщителната  инфраструктура на територията на дирекцията, осигуряване надеждно функциониране на инженерно техническите системи в съобщителните обекти със специално предназначение в нормални условия и при кризи от различен характер“

 

         Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 02.06.2016 г. в 15.00 ч. на същото място.

 

 Димитър Стоянов

Председател на конкурсната комисия

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE