С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността младши експерт звено „Регионално осигуряване“, отдел „Регионална поддръжка на електронната съобщителна инфраструктура –Мизия“, дирекция ЕСМИС Дунав“ гр. Велико Търново

19 май 2016

Въз основа на преценката си, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, конкурсната  комисия реши:

           а/ Допуска до участие в конкурса кандидата:

                Габриела Маринова Михайлова                 

б/ Не се допускат до участие в конкурса кандидатите:

                 няма        

               Допуснатият кандидат трябва да се яви на  01.06.2016 г. в 14.00 ч. в гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ № 2, ет. 3, стая 308 за провеждане на конкурса чрез писмена разработка на тематика, свързана с:

                „Организиране и координиране на техническите, технологични и административни параметри и процеси по експлоатацията на електронно съобщителната мрежа, свързана със сигурността и отбраната на страната в мирно време и при кризи от различен характер в съответствие с нормативната уредба на Закона за класифицирана информация.”

 

Интервюто с допуснатия кандидат ще се проведе на 01.06.2016 г. в 16.30 ч. на същото място.

Христо Кръстев

Председател на конкурсната комисия

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE