ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” обявява конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Реакция при инциденти и уязвимости в МИС“, дирекция „Мрежова и информационна сигурност”

31 май 2016

1. Област на дейност:

       Дейности свързани с управление/разрешаване на инциденти засягащи уеб сайтове, портали и бази данни, както и управление на свързаните с тях уязвимости и артефакти.

       Дейности свързани с оказване на съдействие на административните органи при прилагането на проактивни мерки за намаляване на рисковете от инциденти в мрежовата и информационна сигурност.

 

2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

2.1. Образователно-квалификационна степен – висше, бакалавър ;

2.2. Предпочитано образование – техническо, телекомуникации, ИКТ, инженерни науки;

2.3. Професионален опит - 3 години в областта на ИКТ, административна структура или ранг ІV младши;

2.4. Компютърни умения – Microsoft Office, работа с Internet, базови умения по инсталиране и поддръжка на операционни системи, приложен софтуер и мрежови устройства;

2.5. Отлично владеене на английски език писмено и говоримо, ползването на друг чужд език на ЕО ще се счита за предимство;

2.6. Длъжността изисква работа с документи съдържащи класифицирана информация.

3. Размер на основната заплата, определена за длъжността – от 420 до 850 лв.

4. Конкурсът ще се проведе чрез:

4.1. Решаване на тест, който включва въпроси свързани с устройството и функционирането на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” и с професионалната област на длъжността.

4.2.  Интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурса:

5.1. Заявление за участие в конкурса по образец (приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители).

5.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

5.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, компютърни умения  и др.;

5.4. Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит или ранг придобит като  държавен служител,  ако лицето притежава такива;

 Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на ИА ЕСМИС на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло на входа на ИА ЕСМИС  в сградата на ул. „Гурко” № 6 и на електронната страница на агенцията: www.esmis.government.bg

 

 

Краен срок за подаване на документи:   10.06.2016 г.

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE