Нормативна база

pdf.gifЗакон за електронните съобщения.pdf (921.75 KB)

Обн. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007 г. 

pdf.gifЗакон за защита на класифицираната информация.pdf (732.62 KB)

(Обн. ДВ бр. 45/2002 г., попр. ДВ бр. 5 и изм. бр. 31/2003 г.) 

pdf.gifПравилник за прилагане на ЗЗКИ .pdf (690.46 KB)

В сила от 10.12.2002 г.
Приет с ПМС No 276 от 02.12.2002 г.
Обн. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.22 от 11 Март 2003г., доп. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.44 от 9 Май 2008г., изм. ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г.

pdf.gifЗакон за отбраната и въоръжените сили на Република България.pdf (444.31 KB)

Обн., ДВ, бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 5.09.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 ., бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., изм. и доп., бр. 16 от 26.02.2010 г., в сила от 26.02.2010 г.

pdf.gifЗакон за устройство на територията.pdf (540.49 KB)

Обн. ДВ. бр.1 от 2 януари 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 26 април 2001г., изм. ДВ. бр.111 от 28 декември 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 април 2002г., изм. ДВ. бр.20 т 4 март 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 юли 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 декември 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 април 2004г., изм. ДВ. бр.65 от 27 юли 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 април 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 декември 2005г.

pdf.gifНаредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.pdf (422.81 KB)

Обн. ДВ. бр.72 от 15 август 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 май 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 7 април 2006г.

pdf.gifНаредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.pdf (714.49 KB)

от 21.05.2001 г., Обн. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.85 от 27 Октомври 2009г., изм.

ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г

pdf.gifНаредба 5 за упражняване на сервитутите на ел. съоб. мрежи.pdf (551.08 KB)

Обн. ДВ. бр.63 от от 07 август 2009 г.

pdf.gifНАРЕДБА № 35 от 30.11.2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура.pdf (237,52 KB)

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г.

 

 

 

 

 

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE