Антикорупция

Уважаеми граждани,

В изпълнение на "Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност", интернет сайтът на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ИА „ЕСМИС") ви представя рубриката "Антикорупция".


Харта на клиента

С тази ХАРТА искаме да ви запознаем с услугите, които ИА "ЕСМИС" предоставя на потребителите.

pdf.gifСъдържание на Хартата.pdf (223.05 KB)


Информация

Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбите (чл.111/ ал.4 ) на Административнопроцесуалния кодекс "не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години"

 doc.gifАдминистративнопроцесуален кодекс.doc (526 KB)


Сигнал за корупция на служител от ИА "ЕСМИС"

Ако имате конкретна информация за корупционна проява на служител на ИА "ЕСМИС" можете да попълните данните в предоставения за целта формуляр на страницата на Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет на Република България: https://anticorruption.government.bg/ или да я изпратите на посочения имейл адрес: azaharieva@esmis.government.bg

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE