Фотогалерии


Постановление на МС

Постановление на Министерски съвет № 232 от 28 септември 2009 г.

28 септември 2009

за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане на устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" 

В сила от 10.10.2009 г.
Обн. ДВ. бр.78 от 2 Октомври 2009г
.

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE