Закон за достъп до обществената информация

doc.gifИЗВЛЕЧЕНИЕ от ЗАПОВЕД № 0094-329/12.02.2010 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ".doc (42.5 KB)

pdf.gifСъдържание на Закон за достъп до обществена информация.pdf (1.06 MB)

doc.gifУказания за процедурата по предоставяне на достъп до обществена информация.doc (52 KB)

doc.gifЗаявление за достъп до обществената информация.doc (30.5 KB)

doc.gifПротокол за предоставяне на информация на хартиен носител.doc (37 KB)

doc.gifПротокол от устно заявление за достъп до обществена информация.doc (40.5 KB)

Постъпили заявления по ЗДОИ към 31.12.2015 г.

Към 31.12.2015 г. в ИА "ЕСМИС" има постъпили 4 заявления по ЗДОИ.

Постъпили заявления по ЗДОИ към 30.06.2015 г.

Към 30.06.15 г. са постъпили   4 заявления за достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Постъпили заявления по ЗДОИ към 31.12.2014 г.

Към 31.12.2014 г. в ИА "ЕСМИС" има постъпили 4 заявления по ЗДОИ,  има 1 отказ за предоставяне.

Постъпили заявления по ЗДОИ за 2013 г.

Към 31.12.2013г. в ИА "ЕСМИС" няма постъпили заявления по ЗДОИ.

Постъпили заявления по ЗДОИ за 2012 г.

Към 31.12.2012г. в ИА "ЕСМИС" има постъпили две заявления по ЗДОИ.

Постъпили заявления по ЗДОИ за 2011 г.

Към 31.12.2011г. в ИА "ЕСМИС" има постъпили две заявления по ЗДОИ.

Постъпили заявления по ЗДОИ за 2010 г.

През 2010г. има постъпило едно заявление по ЗДОИ. На заявителя е отказан достъп до исканата информация.

Данни за направени откази по ЗДОИ за 2010 г.

Към 31.12.2010 г. в ИА "ЕСМИС" има направен един отказ по ЗДОИ.

Постъпили заявления по ЗДОИ за 2009 г.

През 2009 г. има постъпило 1 заявление по ЗДОИ в ИА"ЕСМИС". На заявителя е предоставен своевременен достъп до исканата информация.

 

Работното време на звеното за административно обслужване е:

Понеделник - Петък, 09.00ч. до 17.00ч.

На основание НАО чл.10 ал.4 „В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време".

Длъжностно лице отговарящо пряко за предоставянето на обществена информация:

г-жа Анжела Захариева, началник отдел „Административно обслужване",
тел. за контакти (+359) 2 949 2040,
е-mail: azaharieva@esmis.government.bg

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE