Конкурси за държавни служители Абонамент за RSS

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” обявява конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Реакция при инциденти и уязвимости в МИС“, дирекция „Мрежова и информационна сигурност”

30 ноември 2015

1. Област на дейност: Дейности свързани с управление/разрешаване на инциденти засягащи уеб сайтове и портали, както и управление на свързаните с тях уязвимости и артефакти. Дейности свързани с оказване на съдействие на...

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” /ИА ЕСМИС/ обявява конкурс за длъжността младши експерт (юрисконсулт) в отдел „Координиране на дейности в МИС”, дирекция „Мрежова и информационна сигурност”

25 ноември 2015

1. Област на дейност: Дейности, свързани с подготовка на проекти на нормативни актове и хармонизиране на българското законодателство с международните договори, конвенции, спогодби и законодателството на Европейския съюз в областта на...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Старши инженер КИС (изнесено работно място гр. Видин), Старши инженер КИС (изнесено работно място гр. Благоевград), отдел „Регионална поддръжка на електронната съобщителна мрежа – Запад“, дирекция „Електронна съобщителна мрежа“

19 ноември 2015

Въз основа на преценката, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия реши: а/ Допуска до участие в конкурса за длъжността Старши инженер КИС (изнесено...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Директор дирекция „Управление на собствеността и обществените поръчки“

06 ноември 2015

Въз основа на преценката, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия реши: а/ Допуска до участие в конкурса кандидатите: Виолета...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в интервюто за длъжността Началник отдел, отдел „Управление и реализация на проекти“, дирекция „Развитие на електронната съобщителна инфраструктура“

06 ноември 2015

№ Име, презиме и фамилия на кандидата допуска се/ не се допуска 1. Бойко Йорданов Николов допуска се 2. Петър Илиев Горанов допуска се Интервюто, с допуснатият до него кандидат ще се проведе на...

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” обявява конкурс за длъжностите Старши инженер КИС (изнесено работно място гр. Видин) и Старши инженер КИС (изнесено работно място гр. Благоевград), отдел „Регионална поддръжка на ЕСМ Запад, дирекция „Електронна съобщителна мрежа“

02 ноември 2015

1. Област на дейност: Дейности по осигуряване, използване и поддържане в готовност на активното оборудване на Единната електронна съобщителна мрежа, с цел предоставяне на качествени електронно съобщителни услуги в мирно време и при кризи от...

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” обявява конкурс за длъжностите Организатор експлоатация (изнесено работно място гр. Добрич), отдел „Регионална поддръжка на ЕСМ Север“ и Организатор експлоатация (изнесено работно място гр. Хасково), отдел „Регионална поддръжка на ЕСМ Юг“ , дирекция „Електронна съобщителна мрежа“

02 ноември 2015

1. Област на дейност: Дейности по осигуряване, използване и поддържане в готовност на активното оборудване на Единната електронна съобщителна мрежа, с цел предоставяне на качествени електронно съобщителни услуги в мирно време и при кризи от...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността Младши експерт в отдел „Финансово-счетоводен”, дирекция „Финанси, счетоводство и бюджет”

27 октомври 2015

Въз основа на оценката от резултатите на теста, конкурсната комисия реши: а/ Допуска до интервю следните кандидати: *Благовест Симеонов Сотиров Посочените кандидати трябва да се явят на 27.10.2015 г. от 15.00 часа в сградата на...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Началник отдел ,отдел „Управление и реализация на проекти“, дирекция „Развитие на електронната съобщителна инфраструктура“

26 октомври 2015

Въз основа на преценката, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия реши: а/ Допуска до участие в конкурса кандидатите: Бойко...

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” /ИА ЕСМИС/ обявява конкурс за длъжността Директор дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки”

22 октомври 2015

1. Област на дейност: Организация и управление на дейности свързани с управление на собствеността, материално техническо снабдяване и организация на обществени поръчки. 2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:...

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Организатор експлоатация отдел „Регионална поддръжка на електронната съобщителна инфраструктура - Витоша“, дирекция „Електронна съобщителна мрежа и информационни системи - Сердика“ гр. Дупница

19 октомври 2015

Въз основа на преценката си, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, конкурсната комисия реши: а/ Допуска до участие в конкурса кандидатите: Борис...

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Младши експерт, отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция „Финанси, счетоводство и бюджет“

15 октомври 2015

Въз основа на преценката си, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, конкурсната комисия реши: а/ Допуска до участие в конкурса кандидатите: Кристина...

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” обявява конкурс за длъжността Началник отдел, отдел „Управление и реализация на проекти“, дирекция „Развитие на електронната съобщителна инфраструктура“”

07 октомври 2015

1. Област на дейност: Дейности свързани с управлението и изпълнението на проекти за разширение, развитие и оптимизация на електронната съобщителна инфраструктура на единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите...

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” обявява конкурс за длъжността Организатор експлоатация, дирекция „Електронна съобщителна мрежа и информационни системи - Сердика”, отдел „Регионална поддръжка на електронната съобщителна инфраструктура - Витоша“, СОСП „Дупница“, гр. Дупница

01 октомври 2015

1. Област на дейност: Дейности по осигуряването, използването и поддържането в готовност на телекомуникационните системи в съобщителните обекти, с цел предоставяне на качествени електронно съобщителни услуги, надеждно функциониране на...
  << <1234 > >>  
  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE