Конкурси за държавни служители Абонамент за RSS

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” /ИА ЕСМИС/ обявява конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Стопански дейности и обществени поръчки”

12 декември 2014

1. Област на дейност: Дейности, свързани с планиране, подготовка и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП и вътрешно- нормативните правила в ИА ЕСМИС. 2. Минимални и...

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Старши инженер КИС , СОСП „Стара Загора 2“, дирекция „ЕСМИС Тракия“, гр. Стара Загора

20 ноември 2014

Въз основа на преценката си, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, конкурсната комисия реши: а/ Допуска до участие в конкурса кандидатите: Иван...

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Старши инженер КИС отдел „Регионална поддръжка – Аида“, дирекция „ЕСМИС Тракия“, гр. Стара Загора

20 ноември 2014

Въз основа на преценката си, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, конкурсната комисия реши: а/ Допуска до участие в конкурса кандидатите: Иван...

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” обявява конкурс за длъжността Старши инженер „Комуникационни и информационни системи” Дирекция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи – Тракия“ отдел „Регионална поддръжка – Аида“ , гр. Стара Загора

05 ноември 2014

1. Област на дейност: Дейности по експлоатацията и поддръжката на всички елементи на изградените комуникационни, информационни, преносни и компютърни системи и поддържането им в готовност с цел надеждно функциониране на електронно съобщителната...

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” обявява конкурс за длъжността Старши инженер „Комуникационни и информационни системи” Дирекция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи – Тракия“ СОСП „Стара Загора 2“, гр. Стара Загора

03 ноември 2014

1. Област на дейност: Дейности по експлоатацията и поддръжката на всички елементи на изградените комуникационни, информационни, преносни и компютърни системи и поддържането им в готовност с цел надеждно функциониране на електронно съобщителната...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в интервюто за длъжността Младши експерт, отдел „Планиране и управление на ЕЕСМДАНС”, дирекция „Управление и координация на електронни съобщителни мрежи и системи”

28 август 2014

№ Име, презиме и фамилия на кандидата допуска се/ не се допуска 1. Борис Любенов Петров допуска се 2. Евелина Атанасова Борисова не се допуска 3. Мирослав Ваньов Дундев...

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Младши експерт, отдел „Планиране и управление на ЕЕСМДАНС“, дирекция „Управление и координация на електронни съобщителни мрежи и системи“.

18 август 2014

Въз основа на преценката си, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, конкурсната комисия реши: а/ Допуска до участие в конкурса кандидатите:...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Организатор експлоатация в отдел „Регионална поддръжка – Мизия”, дирекция „ЕСМИС Дунав” гр. Велико Търново

06 август 2014

Въз основа на преценката, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия реши: а/ Допуска до участие в конкурса кандидатите: Тодор Илиев...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Организатор експлоатация, отдел „Регионална поддръжка – Аида“, дирекция „ЕСМИС Тракия“, гр. Хасково

01 август 2014

Въз основа на преценката си, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, конкурсната комисия реши: а/ Допуска до участие в конкурса кандидатите: Иван...

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” обявява конкурс за длъжността Младши експерт в отдел Планиране и управление на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност“, дирекция „Управление и координация на електронни съобщителни мрежи и системи“.

01 август 2014

1. Област на дейност: Дейности свързани с управлението на комуникационните и преносни системи на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на националната сигурност. 2. Минимални и специфични изисквания...

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” обявява конкурс за длъжността Организатор експлоатация в отдел „Регионална поддръжка – Мизия”, дирекция „ЕСМИС Дунав” гр. Велико Търново

25 юли 2014

1. Област на дейност: Дейности свързани с изграждане експлоатация и поддържане на кабелната електронна съобщителна инфраструктура на единната електронна съобщителна мрежа /ЕЕСМ/, опорните възли и възлите за достъп на ЕЕСМ на държавната...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността главен експерт в отдел „Проекти в комуникационните технологии”, дирекция „Развитие на комуникационни и информационни системи” към ИА ЕСМИС

17 юли 2014

Въз основа на преценката, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия реши: а/ Допуска до участие в конкурса кандидатите: Виктор Владимиров...

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” обявява конкурс за длъжността Организатор експлоатация в отдел „Регионална поддръжка – Аида”, дирекция „ЕСМИС Тракия” гр. Хасково

11 юли 2014

1. Област на дейност: Дейности свързани с експлоатацията, поддържането в готовност за използване по предназначение и контрол на телекомуникационните и компютърни съоръжения и мрежи на територията на дирекция „ЕСМИС Тракия“...

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Проекти в комуникационните технологии”, дирекция „Развитие на комуникационни и информационни системи” към ИА ЕСМИС

30 юни 2014

1. Област на дейност: Дейности, свързани с кабелните мрежи и комуникационни системи на ИА ЕСМИС. Въвеждане на нови технологии за изграждане на мрежи. 2. Минимални и специфични изисквания за длъжността: 2.1....
  << <1234   
  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE