Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г., изм. и доп., бр. 15 и 56 от 2010 г., бр. 40 и 54 от 2011 г., бр. 22 и 28 от 2012 г

Начална дата: 09 октомври 2012

МОТИВИ:

Последните изменения и допълнения на Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) налагат на основание § 84, т. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител компетентните органи да приведат устройствените актове на съответната администрация в съответствие със закона.

В изпълнение на тази законова разпоредба се правят измененията в чл. 24 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г., изм. и доп., бр. 15 и 56 от 2010 г., бр. 40 и 54 от 2011 г., бр. 22 и 28 от 2012 г.), в резултат на които отпада възможността за образцово изпълнение на служебните си задължения служителите в администрацията да бъдат награждавани с парични или предметни награди.

В предлаганият проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” се отстранява допуснат технически пропуск в текста на чл. 12, ал. 5, т. 2 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г., изм. и доп., бр. 15 и 56 от 2010 г., бр. 40 и 54 от 2011 г., бр. 22 и 28 от 2012 г.).

 Проектът на Постановление не изисква допълнителни средства от държавния бюджет.

 По проекта на Постановление не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право, тъй като актът не касае европейски нормативен акт.

 Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г., изм. и доп., бр. 15 и 56 от 2010 г., бр. 40 и 54 от 2011 г., бр. 22 и 28 от 2012 г.) е съгласуван в съответствие с чл. 34 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Направените бележки и предложения са отразени, съгласно приложената справка.

За контакти:


Ирина Савчева–Иванова - Старши юрисконсулт, отдел „Правен”,дирекция „Човешки ресурси, правно и административно обслужване”
тел. 02/ 949 28 17,

isavcheva@esmis.government.bg

Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

doc.gifПроект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г., изм. и доп., бр. 15 и 56 от 2010 г., бр. 40 и 54 от 2011 г., бр. 22 и 28 от 2012 г.doc (54 KB)

 

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE