Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 196 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност (Обн., ДВ, бр. 54 от 2011 г.)

Начална дата: 08 октомври 2012

С Протокол № 8 от заседание на Министерския съвет от 23.02.2011 г. е приет План за технологично, административно и финансово интегриране на електронната съобщителна мрежа и националната мрежа на държавната администрация.

 С постановление № 196 на Министерския съвет от 2011 г. се създаде Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност чрез интеграция на съществуващите Национална мрежа на държавната администрация (НМДА) към Министерския съвет и Електронната съобщителна мрежа /ЕСМ/ към Изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни сиситеми”.

В Плана за технологично, административно и финансово интегриране на електронната съобщителна мрежа и националната мрежа на държавната администрация се предвижда технологичното интегриране да се извърши в периода 2011 г. – 2013 г..

 Към настоящият момент е изготвен и одобрен Проект за технологично интегриране на мрежите, техническо решение и план-график за изпълнението.

 Дейностите по реализацията на техническото решение, съгласно приетия проект, следва да бъдат изпълнени през периода 2012 г.  – 2013 г.

 За технологичното интегриране на ЕСМ и НМДА са необходими средства от централния бюджет, разпределени по години, като за 2012 г. са предвидени целеви средства в размер на 3 450 000 лв, за които има утвърдена от министъра на финансите, финансова обосновка, изх. № 04-18-287/21.06.2011 г.

            С Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 196 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност се осигуряват необходимите средства за оптимизиране на мрежовото оборудване, оптичната свързаност и обединението на средствата за наблюдение и управление в състава на двете мрежи в изпълнение на приетия от Министерския съвет План за технологично, административно и финансово интегриране на електронната съобщителна мрежа и националната мрежа на държавната администрация.

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE