Проект на решение за приватизация на имот – частна държавна собственост, представляващ Почивен дом „Калиакра” в курортен комплекс "Св. св. Константин и Елена" – Варна и мотивите към него

26 ноември 2012

МОТИВИ:

Съгласно чл. 44, ал.1 от Закона за държавната собственост продажбата на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв. се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСПК).

Чл. 4, ал. 5 от ЗПСПК изисква решение на Министерския съвет при приватизация – прехвърляне чрез продажба на имоти, частна държавна собственост, с данъчна оценка над 500 000 лв. С решението на Министерския съвет се определят методът и условията за приватизация на имота.

На основание Постановление № 232 от 28.09.2009 г. на Министерския съвет, Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” управлява имот - частна държавна собственост, представляващ Почивен дом „Калиакра”, намиращ се в курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена" - Варна,  с данъчна оценка на обща стойност 1 060 243.40 лв.

С проекта на решението се възлага на Агенцията за приватизация и следприватизационнен контрол да извърши чрез публичен търг с явно наддаване приватизация на имот – частна държавна собственост, представляващ Почивен дом „Калиакра” в курортен комплекс „Св.св. Константин и Елена” – Варна.

За контакти:

Константин Добрев – началник на отдел "Правен", дирекция "Човешки ресурси, правно и административно обслужване", ИА ЕСМИС, тел: 02 / 949 23 19

kdobrev@esmis.government.bg

doc.gifПроект на решение за приватизация на имот – частна държавна собственост, представляващ Почивен дом „Калиакра” в курортен комплекс "Св. св. Константин и Елена" – Варна и мотивите към него.doc (35 KB)

  • Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление
  • Ден на ИКТ кариерата
  • Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България
  • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
  • Национален център за суперкомпютърни приложения
  • Екип за реакция при проблеми с компютърната сигурност
  • Инфраструктура за пространствена информация в Европа - INSPIRE