Процедури по реда на ЗОП

Номер в профила на купувача: 48
Дата на публикуване: 29.06.2016
Последна промяна: 21.02.2017
открита процедура | Номер в РОП: 738353 | Статус: Възложена

„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИА ЕСМИС, обособена в следните позиции:

Обособена позиция № 1 – Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за 12 броя обекти на средно напрежение;

Обособена позиция № 2 – Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за 52 броя обекти на ниско напрежение“.

04.08.2016 17:30
25.07.2016 17:30
05.08.2016 14:00
Доставки

Документи