ИА Електронни съобщителни мрежи и информационни системи

Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

DSC_1185ph.jpgИзпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" е създадена с Постановление № 232 на Министерския съвет от 28 септември 2009 г., като правоприемник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения.

Изпълнителна агенция ЕСМИС е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София - второстепенен разпоредител с бюджетни средства към министъра  на транспорта, информационните технологии и съобщения.

Дейностите на ИА ЕСМИС са насочени в три основни направления:

 

Във връзка с изпълнение на основните си задачи, ИА ЕСМИС поддържа и експлоатира  мрежа за обмен на глас, данни и видео между централните и териториалните органи на изпълнителната власт с около 6350 км оптични линии  с обхват на  28 областни града и около 70 общински центрове, с 658 възли за достъп. Мрежата осигурява електронни съобщения и за нуждите на администрациите на органите на държавната власт, органите на местното самоуправление июридическите лица,разпоредители с бюджетни средства, създадени със специални закони.

В процес на изграждане са центрове за съхранение на данни, свързани с електронното управление на страната както и с въвеждане на съвременни  информационни технологии. Предвижда се изграждане на облачна инфраструктура, която да създава надеждни условия за развитие на електронното правителство.

Една от важните задачи на ИА ЕСМИС е изграждане и поддържане на Център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност, както и подпомагане на МТИТС и различни междуведомствени работни групи по въпросите на киберсигурността в Р България. Има разработен информационен портал за управление на дейностите на Центъра за реагиране на компютърни инциденти.

Изпълнението на посочените по горе дейности, спомагат за развитие на информационното общество и  превръщат ИА ЕСМИС в основен участник и изпълнител при внедряването, експлоатацията и развитието на информационни технологии и системи, свързани с електронното управление на Р България.

Адрес:

Ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 6
София 1000
България

Телефон: + 359 2 949 2115, +359 2 949 2254

Факс: + 359 2 981 8787

Електронна поща: info@esmis.government.bg

ЕИК по БУЛСТАТ 131516795

 

Пресцентър на ИА „ЕСМИС"

Екатерина Попова

Телефон: + 359 2 949 22 54

Електронна поща: epopova@esmis.government.bg