ИА Електронни съобщителни мрежи и информационни системи

Звено за вътрешен одит

Звеното за вътрешен одит е създадено от 10.10.2009г. с Устройствения правилник на  Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи /ИА „ЕСМИС”/, обн., ДВ бр. 78 от 02.10.2009г. в сила от 10.10.2009г.

Звеното за вътрешен одит осъществява вътрешния одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, включително на средствата от Европейския съюз.

Ръководителят на Звеното за вътрешен одит организира, ръководи, наблюдава и контролира цялостната дейност на звеното. Той е пряко подчинен на Изпълнителния директор на агенцията.

Служителите на звеното осъществяват дейността си съгласно изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Закона за държавния служител, Етичния кодекс на държавния служител, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, длъжностните характеристики и др.