ИА Електронни съобщителни мрежи и информационни системи

Единна електронна съобщителна мрежа

31 октомври 2013

karta.jpgЕдинната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност  е модерна интегрирана мрежа, собственост на държавата и управлявана от нея с точки на достъп в 28 областни града и 38 общини (към м. ноември 2013 г.).

ЕЕСМ  пренася едновременно данни, глас и видео с гарантирано качество, като осигурява обслужване 24 х 7 х 365 и управление на услугите в реално време.

ЕЕСМ е създадена с постановление на Министерски съвет  №196 от 08.07.2011 г., чрез административно, финансово и технологично интегриране на съществуващите Национална мрежа на държавната администрация (НМДА) към Министерски съвет и Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) към ИА ЕСМИС.

Административното и финансово интегриране са  извършени без изразходване на допълнителни бюджетни средства и без допълнително увеличаване на числеността на персонала.

Технологичното интегриране на двете мрежи е реализирано за 20 месеца, съгласно  приетия с Протоколно решение №8 на Министерски съвет от 23.02.2011 г., „План за технологично интегриране на Национална мрежа на държавната администрация (НМДА) и Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) ”.

Използваните в ЕЕСМ съвременни технологии, позволяват виртуално да се обединят в единна национална информационна инфраструктура, корпоративните мрежите на министерствата, ведомствата и местната администрация, като се запази тяхната информационна самостоятелност, автономното им управление и се изключи всяка форма на нерегламентиран достъп до пренасяната информация.

С оглед бъдещо включване на всички държавни структури към ЕЕСМ и предоставяне на комуникационна инфраструктура за въвеждането на електронното правителство, ИА ЕСМИС ще развива мрежата, като изгражда оптична свързаност до общините, ще я дооборудва и ще увеличава  преносния и капацитет .