ИА Електронни съобщителни мрежи и информационни системи

Антикорупция

Уважаеми граждани,

В изпълнение на "Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност", интернет сайтът на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ИА „ЕСМИС") ви представя рубриката "Антикорупция".


Харта на клиента

С тази ХАРТА искаме да ви запознаем с услугите, които ИА "ЕСМИС" предоставя на потребителите.

pdf.gifСъдържание на Хартата.pdf (223.05 KB)


Информация

Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбите (чл.111/ ал.4 ) на Административнопроцесуалния кодекс "не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години"

 doc.gifАдминистративнопроцесуален кодекс.doc (526 KB)


Сигнал за корупция на служител от ИА "ЕСМИС"

Ако имате конкретна информация за корупционна проява на служител на ИА "ЕСМИС" можете да попълните данните в предоставения за целта формуляр на страницата на Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет на Република България: https://anticorruption.government.bg/ или да я изпратите на посочения имейл адрес: azaharieva@esmis.government.bg