Начало / За агенцията / Устройствен правилник

Устройствен правилник

Устройствен правилник

01 юни 2015

на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" 

Приет с ПМС № 232 от 28.09.2009 г., обн., ДВ, бр. 78 от 2.10.2009 г., в сила от 10.10.2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., бр. 56 от 23.07.2010 г., в сила от 2.08.2010 г., бр. 40 от 27.05.2011 г., в сила от 4.06.2011 г., бр.54 от 15.07.2011 г., в сила от 1.08.2011 г., изм., бр. 22 от 16.03.2012 г., изм. и доп., бр. 28 от 6.04.2012 г., в силаот 6.04.2012 г., изм., бр. 92 от 23.11.2012 г., в сила от 23.11.2012 г., бр. 70 от 9.08.2013 г.

Пълният текст